loading
top TOP

漾藝廊

 
                                                     
「漾藝廊-展覽申請計畫」


鼓勵多元開放、具時代精神的當代藝術創作,提供40歲以下青年藝術家更自由的平台展現屬於自己藝術「漾」貌,透過整體展覽執行,精進藝術家之藝術歷程。
  • 漾藝廊_申請展出資料表
  • 漾藝廊_實施方法